GERIATRIA - druhé vydanie

Kód: 1867
60 € 54,55 € bez DPH

Táto publikácia nadväzuje na predchádzajúce mimoriadne úspešné vydania Geriatrie a Geriatrie pre praktického lekára (2004, 2006, 2010, 2015) prof. Hegyiho a prof. Krajčíka vo vydavateľstve Herba. Vytvorila sa tak veľmi cenná tradícia, ktorá odráža  demografický vývoj nielen na Slovensku, ale trendy v najrozvinutejších krajinách Európskej únie a sveta.

Množstvo informácií o starom človeku v zdraví i chorobe pomáha nielen riešiť aktuálne zdravotné problémy starších ľudí, ale aj smerovať sociálnu a medicínsku starostlivosť tam, kde je potrebná. Búrajú sa vžité predstavy o tom, že v starobe človek potrebuje stálu a nákladnú zdravotnú starostlivosť. Ukazuje sa, že nie je to tak! Pravdou je, že starý človek potrebuje zvýšenú starostlivosť v období pred koncom života. Vtedy by ju mal dostať, vtedy by sa mal sociálny a zdravotnícky systém o neho plne postarať. Starý človek má rovnaké choroby ako mladší ľudia, ale ich prejavy a často aj liečba sú odlišné a iné. Preto je nevyhnutné, aby lekári prvého kontaktu a samozrejme lekári a zdravotnícki pracovníci v systéme zdravotnej starostlivosti poznali osobitosti chorôb vo vyššom veku. A toto je hlavným poslaním tejto knihy, ktorá sa vám dostáva do rúk.

Detailné informácie

Individuálny prístup
Individuálny prístup
ku každému zákazníkovi
Kamenná predajňa
Kamenná predajňa
Overene a kvalitné produkty
Overene a kvalitné produkty
Rýchle dodanie
Rýchle dodanie

Podrobný popis

  • autor:  Štefan Krajčík a kol.
  • počet strán: 555
  • rok vydania: 2022
  • ISBN: 9788082290205

 

ZOZNAM AUTOROV        
PREDHOVOR K DRUHÉMU (aktualizovanému a rozšírenému) VYDANIU GERIATRIE        
PREDHOVOR Z 1. VYDANIA        
ZOZNAM SKRATIEK       

1   GERIATRIA A GERONTOLÓGIA  

1.1  Krátke dejiny geriatrie a gerontológie na Slovensku (Š. Krajčík)         
1.2 Teórie starnutia (Š. Krajčík)         
1.3 Starnutie populácie v Slovenskej republike (Š. Krajčík)         
1.4 Biologické a sociálne charakteristiky seniorov (L. Hegyi)         
1.5 Zdravotný stav seniorov (Š. Krajčík)        
1.6   Komunikácia so seniorom (K. Zrubáková)         
1.7   Kvalita života seniorov (Š. Krajčík)         
1.8   Telesná aktivita vo vyššom veku (P. Malovič)     

1.9   Starý človek v doprave (L. Hegyi)         
1.10   Seniori v inštitúciách (I. Bartošovič)         
1.11   Násilie voči seniorom (I. Bartošovič)         
1.12   Rómski seniori (I. Bartošovič)         
1.13  Sociálne zabezpečenie vo vyššom veku (M. Suchánková)         
1.14  Posudzovanie funkčného stavu pre potreby sociálnej starostlivosti (I. Bartošovič)         
1.15  Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore geriatria         
1.16  Prepojenosť zdravotnej a sociálnej problematiky (L. Hegyi)  

       
2  GERIATRIA    

2.1 Všeobecná geriatria   

2.1.1 Zdravé starnutie  (L. Hegyi)          
2.1.2 Príprava na starnutie (L. Hegyi)          
2.1.3 Starnutie  (L. Hegyi, Š. Krajčík)          
2.1.4 Ageizmus (I. Bartošovič)          
2.1.5   Ošetrovateľská starostlivosť v geriatrii (K. Zrubáková)         
2.1.6  Domáca ošetrovateľská starostlivosť o seniora (K. Zrubáková)         
2.1.7   Rehabilitácia v geriatrii (H. Šingliarová)         
2.1.8   Komplexné geriatrické vyšetrenie (J. Hoozová)          
2.1.9   Starý človek v ambulancii všeobecného lekára (I. Bartošovič)         
2.1.10   Špecializovaná ambulantná geriatrická starostlivosť (I. Bartošovič)

2.2   Symptómy a syndrómy v geriatrii     

2.2.1 Syndrómy predčasného starnutia (Š. Krajčík)        
2.2.2 Krehkosť  (syndróm krehkosti, starecká/seniorská krehkosť, frailty) (J. Hoozová)          
2.2.3 Polymorbidita (M. Dúbrava)         
2.2.4 Zvláštnosti chorôb v starobe (I. Bartošovič)          
2.2.5 Geriatrické sociálne syndrómy a geriatrický maladaptačný syndróm (I. Bartošovič)          
2.2.6 Poruchy adaptácie a geriatrický maladaptačný syndróm (I. Bartošovič)         
2.2.7  Imobilita (L. Hegyi, Š. Krajčík)         
2.2.8 Dekubity (E. Rajnohová)         
2.2.9  Kašeľ (Š. Krajčík)        
2.2.10 Poruchy prehĺtania (Š. Krajčík)        
2.2.11 Poruchy výživy (Š. Krajčík)        
2.2.12  Obezita (Š. Krajčík)        
2.2.13 Poruchy uskladňovania a vyprázdňovania moču (M. Romančík)         
2.2.14 Fekálna inkontinencia u seniorov (I. Bartošovič)         
2.2.15 Opuchy (Š. Krajčík)        
2.2.16 Poruchy spánku v starobe (P. Šiarnik)         
2.2.17 Poruchy termoregulácie (Š. Krajčík)        
2.2.18 Hypotenzia (E. Rajnohová)         
2.2.19 Synkopa (E. Rajnohová)         
2.2.20 Delírium (A. Bayer)         
2.2.21 Užívanie liekov a nežiaduce účinky liekov vo vyššom veku (Š. Krajčík)        
2.2.22 Poruchy rovnováhy (Š. Krajčík)        
2.2.23 Pády (Š. Krajčík)        
2.2.24 Úrazy v stareckom veku - gerontotraumatológia (P. Šimko, J. Látal)         
2.2.25 Anestézia a perioperačná starostlivosť u geriatrického pacienta (R. Záhorec)         
2.2.26 Bolesť v starobe a jej liečba (K. Križanová)         
2.2.27 Invazívne výkony vo vyššom veku (P. Mikus)         
2.2.28 Stomický pacient (K. Križanová)         
2.2.29 Onkológia v geriatrii (J. Mardiak)         
2.2.30 Paliatívna starostlivosť (K. Križanová)         
2.2.31 Etické problémy v súčasnej geriatrii (J. Glasa)         

2.3 Špeciálna geriatria      

2.3.1 Choroby kardiovaskulárneho systému       

2.3.1.1 Zlyhávanie srdca (P. Olexa)         
2.3.1.2 Ischemická choroba srdca (Z. Mikeš, P. Mikus)         
2.3.1.3 Dysrytmie (M. Dúbrava)         
2.3.1.4 Chlopňové chyby (M. Dúbrava)          
2.3.1.5 Artériová hypertenzia v staršom a vyššom veku (M. Sninčák)         
2.3.1.6 Cor pulmonale (M. Dúbrava)         
2.3.1.7 Zápaly srdca (M. Dúbrava)         
2.3.1.8 Nemoci žil (D. Weberová, F. Németh, P. Weber)         
2.3.1.9 Periférne artériové ochorenie dolných končatín  (PAO DK) (F. Németh, D. Weberová)         
2.3.1.10 Najčastejšie choroby aorty u seniorov (F. Németh)         

2.3.2 Choroby respiračného systému       

2.3.2.1 Chronická obštrukčná choroba pľúc (Š. Krajčík)        
2.3.2.2 Primárne a sekundárne nádory pľúc vo vyššom veku (M. Černá)       

2.3.3 Stomatologické problémy vo vyššom veku       

2.3.3.1 Orálne zdravie v starobe (I. Erdelský, R. Kotula)   

2.3.4 Ochorenia GIT       

2.3.4.1 Choroby ezofágu (A. Vavrečka)         
2.3.4.2 Choroby žalúdka (A. Vavrečka)         
2.3.4.3 Divertikulóza a divertikulitída (A. Vavrečka)         
2.3.4.4 Choroby pankreasu (A. Vavrečka)         
2.3.4.5 Choroby žlčníka a žlčových ciest (A. Vavrečka)         
2.3.4.6 Kolorektálny karcinóm (P. Mĺkvy)         
2.3.4.7 Náhle príhody brušné vo vyššom veku (R. Šebo)         
2.3.4.8 Jednodňová chirurgia v?geriatrii (R. Šebo)         
2.3.4.9 Choroby pečene v geriatrii (M. Žigrai)        

2.3.5  Choroby obličiek vo vyššom veku (M. Hamilton)       

2.3.5.1 Zmeny uropoetického systému v starobe        
2.3.5.2 Infekcie obličiek a močových ciest v starobe         
2.3.5.3 Hematúria        
2.3.5.4 Glomerulonefritídy        
2.3.5.5 Tubulointersticiálne nefritídy         
2.3.5.6 Diabetická nefropatia        
2.3.5.7 Akútne poškodenie obličiek        
2.3.5.8 Chronická choroba obličiek       

2.3.6 Urologické choroby       

2.3.6.1 Benígna prostatická hyperplázia a príznaky dolných močových ciest (F. Goncalves)         
2.3.6.2 Karcinóm prostaty (F. Goncalves)         
2.3.6.4 Nádory obličiek (F. Goncalves)         
2.3.6.5 Erektilná dysfunkcia (M. Horňák)         
2.3.6.6 Čiastočný nedostatok androgénov u starnúcich mužov (M. Horňák)        

2.3.7 Gynekologické situácie a choroby v starobe       

2.3.7.1 Menopauza (M. Borovský, A. Krištúfková)         
2.3.7.2 Starnutie ženy a možnosti jeho ovplyvnenia (M. Borovský, A. Krištúfková)        
2.3.7.3 Nádorové ochorenia ženských pohlavných orgánov (M. Redecha)         
2.3.7.4 Karcinóm prsníka u geriatrických pacientok (J. Mardiak)        

2.3.8 Choroby krvotvorby vo  vyššom veku       

2.3.8.1 Anémie (Mikuláš Hrubiško)         
2.3.8.2 Osobitosti krvného zrážania u geriatrických pacientov (A. Bátorová, T. Prigancová)         
2.3.8.3 Hematologické nádorové choroby (P. Rohoň)        

2.3.9 Poruchy imunity vo vyššom veku (Martin Hrubiško)        

2.3.10 Infekčné choroby       

2.3.10.1 Chrípka (Š. Krajčík)        
2.3.10.2 Tuberkulóza (I. Solovič)         
2.3.10.3 Varicela-zoster (C. Klement)         
2.3.10.4 Pneumónie (Š. Krajčík)        
2.3.10.5 Ochorenie COVID-19 (M. Dúbrava, A. Koščálová, J. Jánošiová)         

2.3.11 Vybrané reumatické ochorenia vo vyššom veku       

2.3.11.1 Reumatoidná artritída (J. Rovenský, Marián Bernadič,  Marko Bernadič, Michal Bernadič)         
2.3.11.2 Alkaptonúria (J. Rovenský, Michal Bernadič, R. Imrich, Marián Bernadič)         
2.3.11.3 Polymyalgia rheumatica a obrovskobunková arteritída (J. Rovenský, Marko Bernadič,  Michal Bernadič)         
2.3.11.4 Relabujúca polychondritída ( J. Rovenský, Michal Bernadič, Marie Sedláčková, Marián Bernadič)         
2.3.11.5 Paraneoplastické syndrómy pri reumatických ochoreniach (Michal Bernadič, M. Bernadič)        

2.3.12 Choroby pohybového systému vo vyššom veku       

2.3.12.1 Osteoporóza (K. Štefíková)         
2.3.12.2 Osteoartróza (Š. Krajčík, Ľ. Čápová)         
2.3.12.3 Sarkopénia (Š. Krajčík)        
2.3.12.4 Vertebrogenní syndromy (E. Ehler)        

2.3.13 Endokrinné a metabolické choroby v starobe       

2.3.13.1 Diabetes mellitus ve stáří (P. Weber, D. Weberová, F. Németh)         
2.3.13.2 Manažment dyslipidémií u seniorov (Ľ. Fábryová)          
2.3.13.4 Choroby štítnej žľazy (S. Kiňová)         
2.3.13.5 Choroby prištítnych teliesok (S. Kiňová)         
2.3.13.6 Poruchy vnútorného prostredia u seniorov (R. Záhorec)        

2.3.14  Neurologické poruchy vo vyššom veku        

2.3.14.1 Poruchy vědomí (E. Ehler)         
2.3.14.2 Cévní onemocnění mozku (E. Ehler)         
2.3.14.3 Parkinsonova nemoc (E. Ehler)         
2.3.14.4 Neuropatie (E. Ehler)         
2.3.14.5 Bolesť hlavy u starších dospelých (M. Krivošík)         
2.3.14.6 Demencia (A. Bayer)         
2.3.14.7 Depresia (A. Bayer)         
2.3.14.8 Závislosti v seniorskom veku (Ľ. Okruhlica)        

2.3.15 Poškodenie zraku a sluchu vo vyššom veku       

2.3.15.1 Věkem podmíněná makulární degenerace (P. Kolář, N. Majtánová)         
2.3.15.2 Diabetický makulární edém (P. Kolář, N. Majtánová)         
2.3.15.3 Diabetická retinopatie (P. Kolář, N. Majtánová)         
2.3.15.4 Katarakta (P. Kolář, N. Majtánová)         
2.3.15.5 Glaukom (P. Kolář, N. Majtánová)         
2.3.15.6 Hluchota a presbyakúzia (M. Tedla, Z. Kabátová)        

2.3.16 Choroby kože vo vyššom veku       

2.3.16.1 Dermatózy vo vyššom veku (J. Hegyi, V. Hegyi, E. Hegyi)         
2.3.16.2 Nádory kože (J. Hegyi, V. Hegyi)         

Dodatočné parametre

Kategória: KNIHY
Hmotnosť: 1.7 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: