Súhlas so spracovaním osobných údajov - HEUREKA

Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi HERBA, spol. s. r. o., so sídlom Švabinského 4a, 851 01 Bratislava, IČO: 31 390 421, zapísanému v ORSR OS Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.: 8520/B, (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov

  • pre účel: získania informácií o Vašej spokojnosti s nákupom prostredníctvom tohto e-shopu, a to zaslaním e-mailového dotazníka v rámci programu „Overené zákazníkmi“, do ktorého je náš e-shop zapojený a
  • v rozsahu: e-mailová adresa a informácie o objednanom tovare.

 

Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk.

 

Ako prevádzkovateľ spracúvame na tento účel Vaše osobné údaje iba po dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu spracúvania. Udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov na účel zaslania dotazníka v rámci programu „Overené zákazníkmi“ (ďalej aj ako „dotazník“) sú údaje odovzdané sprostredkovateľovi prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk, ktorý následne odošle v mene prevádzkovateľa dotazník spokojnosti a následne:

  • v prípade, že doručený dotazník spokojnosti vyplníte, sprostredkovateľ zhromaždí pre nás Vaše hodnotenie nákupua poskytne nám ho ako anonymnú recenziu. Váš e-mail je sprostredkovateľ povinný ihneď po odoslaní dotazníka spokojnosti zašifrovať. V prípade vyplnenia dotazníka sprostredkovateľ uchováva  Vaše pseudonymizované osobné údaje po dobu štyroch rokov od vyplnenia dotazníka;
  • ak dotazník spokojnosti nevyplníte, sprostredkovateľ Vaše osobné údaje uchováva v pseudonymizovanej podobe po dobu 6 mesiacov od odoslania dotazníka

 

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle. Bol/-a som informovaný/-á, že po uplynutí doby, na ktorú som tento súhlas udelil/-a, resp. po jeho odvolaní, budú moje osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

1) moje osobné údaje nebudú prevádzkovateľom poskytované iným príjemcom ako prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk 2) moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. 3) ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. 4) v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 5) beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje. 6) beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Mám právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Toto právo môžem uplatniť e-mailom, telefonicky alebo zaslaním písomnej žiadosti doporučene s uvedením textu „GDPR“ na kontaktné údaje uvedené nižšie.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

 

Ďalšie informácie určené dotknutým osobám sú uvedené:www.shopherba.sk