Osteoporóza

Kód: KI102
30 € 27,27 € bez DPH
Osteoporóza predstavuje civilizačné ochcorenie s mimoriadnym medicínskym i socioekonomickým rozmerom. Výskyt osteoporotických fraktúr (krček stehnovej kosti, stavce, predlaktie) vo väčšine krajín neustále narastá a udáva sa, že len v Európskej únii každú sekundu jeden s jej obyvateľov utrpí osteoporotickú zlomeninu.

Detailné informácie

Individuálny prístup
Individuálny prístup
ku každému zákazníkovi
Kamenná predajňa
Kamenná predajňa
Overene a kvalitné produkty
Overene a kvalitné produkty
Rýchle dodanie
Rýchle dodanie

Podrobný popis

  • Autor: prof. MUDr. J. Payer, CSc., a doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.,
  • Počet strán: 264
  • Rok vydania: 2012
  • ISBN: 978-80-89171-94-1

 

Skratky        9

Predhovor        13

Z recenzií na monografiu        15

1  Úvod (J. Payer)        17

2  Charakteristika  osteoporózy (J. Payer, P. Jackuliak)         19

2.1  História osteoporózy        21
2.2  Definícia a základná charakteristika osteoporózy        21
2.2.1  Klasifikácia osteoporózy        21

3  Epidemiológia osteoporózy (J. Payer, P. Jackuliak)        23

3.1  Prevalencia osteoporózy        25
3.2  Prevalencia osteopénie        26
3.3  Incidencia zlomenín        27
3.3.1  Zlomeniny proximálneho konca femuru        27
3.3.2  Zlomeniny stavcov        28
3.3.3  Zlomeniny distálneho predlaktia        29
3.4  Epidemiologická situácia na Slovensku         29
3.4.1  Incidencia a prevalencia zlomenín        29
3.4.2  Epidemiológia z hľadiska liečby postmenopauzálnej osteoporózy         29

4  Ekonomické následky osteoporózy (J. Payer, P. Jackuliak)        33

4.1 Náklady na zlomeniny         35
4.2 Strata kvality života
vo vzťahu k zlomeninám         35
4.3  Hodnota stratených QALYs        36
4.4  Ekonomické aspekty osteoporózy na Slovensku        38

5  Patofyziológia osteoporózy (J. Payer, P. Jackuliak, K. Brázdilová)        39

5.1  Kosť – anatómia a fyziológia        41
5.2  Kostná remodelácia        43
5.2.1  Regulácia kostnej remodelácie        45
5.2.1.1  Kalcium          46
5.2.1.2  Fosfor        47
5.2.1.3 Magnézium        48
5.3  Hormonálne vplyvy v patogenéze osteoporózy         48
5.3.1 Kalciotropné hormóny        48
5.3.1.1  Parathormón         48
5.3.1.2  Kalcitonín         50
5.3.1.3  Vitamín D  (D-hormón)         50
5.3.2  Pohlavné hormóny        64
5.3.2.1  Estrogény        64
5.3.2.2  Gestagény        64
5.3.2.3  Androgény        64
5.3.3  Rastový hormón        64
5.3.4  Hormóny štítnej žľazy        65
5.3.5  Glukotropné hormóny        66
5.3.5.1  Kortizol        66
5.3.5.2  Inzulín         66
5.3.5.3  Leptín        67
5.4  Lokálne faktory v patogenéze osteoporózy        68
5.4.1  Systém RANK, RANKL, osteoprotegerín        69
5.4.2 Sklerostín a Wnt        70
5.5  Genetika osteoporózy        70

6 Rizikové faktory osteoporózy (Z. Killinger, E. Némethová, K. Brázdilová)         73

6.1  Kostná denzita        76
6.2  Vek a pohlavie        76
6.3  Pády        76
6.4  Fraktúra         77
6.5  Body mass index        78
6.6  Fajčenie a abúzus alkoholu        78
6.7  Kostný obrat        78
6.8  Iné rizikové faktory        78
6.9  Hodnotenie rizika fraktúr a FRAX        79
6.9.1 Použitie FRAX kalkulátora bez zadania hodnoty BMD        82
6.9.2 FRAX a intervenčný prah        82

7  Klinické vyšetrenie pacienta s osteoporózou (Z. Killinger, E. Némethová, K. Brázdilová, D. Čierny)        85

7.1.1  Úskalia v hodnotení fraktúr         87
7.1.2  Hormonálny status        88
7.1.3  Anamnéza stravovacích návykov        88
7.1.4  Význam alkoholu a fajčenia        88
7.1.5  Fyzická aktivita         88
7.1.6  Expozícia slnečnému žiareniu         88
7.1.7  Užívaná medikácia         88
7.1.8  Význam anamnézy v diferenciálnej diagnostike iných kostných ochorení        89
7.1.9  Význam anamnézy v diferenciálnej diagnostike primárnej a sekundárnej osteoporózy        89
7.2  Fyzikálne vyšetrenie a klinický obraz        90

8  Denzitometrické vyšetrenie (Z. Killinger, E. Némethová, K. Brázdilová, D. Čierny)         93

8.1  Význam merania kostnej denzity        95
8.2  Vyjadrenie výsledkov merania kostnej denzity        95
8.3  Klasifikácia kostnej denzity        95
8.3.1  Postmenopauzálne ženy a muži vo veku nad 50 rokov        95
8.3.2  Premenopauzálne ženy a muži do veku 50 rokov        95
8.3.3  Diagnóza u detí         96
8.4  Úseky skeletu vhodné na klasifikáciu osteoporózy         96
8.5  Indikácie pre denzitometrické vyšetrenie        96
8.6  Akým prístrojom merať        97
8.6.1  Dvojenergetická röntgenová absorpciometria (Dual energy X-ray absorptiometry – DXA)         97
8.6.1.1  Princíp merania        97
8.6.1.2  Akú oblasť skeletu merať        98
8.6.1.3  Kvalita merania – úskalia v hodnotení kostnej denzity        98
8.6.1.4  Požiadavky na vyhodnotenie denzitometrického vyšetrenia        100
8.6.1.5  Opakované meranie        102
8.6.1.6  Chyba merania         102
8.6.2  Periférna denzitometria        103
8.7  Novšie možnosti využitia kostného denzitometra        104
8.7.1  Hodnotenie deformít stavcov pomocou bočného DXA skenu        104
8.7.2  Detekcia a hodnotenie kalcifikátov abdominálnej aorty bočným DXA skenom         104
8.7.3  Celotelová DXA – stanovenie telesnej kompozície        106
8.7.4  Morfometria proximálneho femuru pri DXA vyšetrení        106
8.7.5  Trabekulárne kostné skóre         108

9  Ostatné vyšetrovacie metódy (Z. Killinger, E. Némethová, K. Brázdilová, D. Čierny)         111

9.1 Kvantitatívny ultrazvuk (QUS)        113
9.2 Kvantitatívna počítačová tomografia (qCT)         113
9.3  Rtg vyšetrenie        114
9.3.1  Hodnotenie osteoporózy z rtg        114
9.3.2  Hodnotenie deformít stavcov         114
9.3.3  Význam rtg v diferenciálnej diagnostike        116
9.3.3.1  Význam rtg v diferenciálnej diagnostike metabolických ochorení skeletu        116
9.3.3.2  Význam rtg v diferenciálnej diagnostike malígnych ochorení postihujúcich kosť        116
9.4  Magnetická rezonancia (MRI)        117
9.5  Rádiogrammetria        117
9.6  Radiačná záťaž        117
9.7  Biopsia a histomorfo­metrické vyšetrenie kosti        117

10  Laboratórne vyšetrenia (Z. Killinger, E. Némethová, K. Brázdilová)        121

10.1  Základné vyšetrenia         123
10.2  Stanovenie vitamínu D         123
10.3  Stanovenie kostného obratu         124
10.4  Možnosti využitia markerov kostného obratu        125
10.5  Hodnotenie markerov kostného obratu          125
10.6  Markery osteoresorpcie          126
10.7  Markery osteoformácie         127

11  Sekundárna osteoporóza (J. Payer, A. Baňárová, P. Jackuliak, K. Brázdilová)        131

11.1  Sekundárna osteoporóza        133
11.2  Osteoporóza pri endokrinných ochoreniach        134
11.2.1  Osteoporóza pri primárnej hyperparatyreóze        134
11.2.2  Osteoporóza pri tyreoidovej dysfunkcii        135
11.2.3  Osteoporóza pri poruchách tvorby rastového hormónu        136
11.2.3.1  Deficit rastového hormónu        136
11.2.3.2  Akromegália        137
11.2.4  Osteoporóza pri hypogonadizme        137
11.3  Osteoporóza pri diabetes mellitus        138
11.4  Osteoporóza pri ochoreniach gastrointestinálneho traktu        140
11.5  Osteoporóza pri reumatických ochoreniach         143
11.5.1  Reumatoidná artritída        143
11.5.2  Psoriatická artritída        144
11.5.3  Ankylozujúca spondylitída        145
11.5.4  Systémový lupus erythematosus (SLE)        145
11.6  Osteoporóza pri chronickej renálnej insuficiencii         145
11.7  Glukokortikoidmi indukovaná osteoporóza (GIOP)        147
11.8  Osteoporóza pri malígnych ochoreniach        150
11.9  Iné typy sekundárnej osteoporózy        153
11.9.1  Liekmi indukovaná osteoporóza        153
11.9.2  Osteoporóza po transplantácii orgánov        154
11.9.3  Osteoporóza asociovaná s hyponátriémiou        155

12   Osteoporóza u mužov (S. Tomková, J. Payer)        157

12.1  Etiopatogenéza         159
12.1.1  Vývoj kostry         159
12.1.2  Involučný úbytok kostnej hmoty         159
12.2  Typy patologických zlomenín        161
12.2.1  Proximálny femur        161
12.2.2  Stavce        162
12.2.3  Predlaktie a iné zlomeniny        162
12.2.4  Špecifiká pádov u mužov        162
12.2.5  Prečo sú zlomeniny menej časté u mužov?        162
12.3  Delenie osteoporózy u mužov        163
12.3.1  Involučná (senilná, vekovo špecifická) osteoporóza        163
12.3.2  Primárna (idiopatická) osteoporóza        163
12.3.3  Sekundárna osteoporóza u mužov        163
12.4  Diagnostika        163
12.5  Špecifiká prevencie a liečby mužskej osteoporózy        163

13  Lokalizovaná osteoporóza (J. Payer, P. Jackuliak, M. Kužma)        167

13.1  Mechanické poškodenie a lokalizovaná osteoporóza        169
13.2  Fraktúry a lokalizovaná osteoporóza        169
13.3  Vnútorné fixačné zariadenia a osteoporóza        169
13.4  Zápalové ochorenia asociované s lokalizovanou osteoporózou         169
13.5  Reflexná sympatiková dystrofia – morbus Sudeck        170
13.1.6  Prechodná osteoporóza koxy        170
13.1.7  Protetické materiály a osteoporóza        170
13.1.8  Lokálna osteoporóza z imobilizácie        170
13.1.9  Osteonekróza po bisfosfonátoch        170

14   Idiopatická juvenilná osteoporóza (J. Payer, P. Jackuliak, M. Kužma)        171

15  Metabolické osteopatie (J. Payer, P. Jackuliak, M. Kužma)        175

15.1  Metabolické osteopatie        177
15.2  Rachitída a osteomalácia         177
15.3  Pagetova choroba        178
15.4  Osteogenesis imperfecta        179
15.5  Hyperostóza        180
15.6  Osteopetróza        180
15.7  McCune–Albrightov syndróm        181

16  Prevencia a liečba osteoporózy (J. Payer, P. Jackuliak, J. Kollerová, Z. Killinger)        183

16.1  Prevencia a liečba        185
16.2  Nefarmakologické prístupy v prevencii a liečbe osteoporózy        185
16.2.1  Význam výživy a životného štýlu v prevencii a liečbe osteoporózy        185
16.2.2  Význam pohybu v prevencii a liečbe osteoporózy        188
16.3  Vitamín D a kalcium         189
16.3.1  Suplementácia kalcia        190
16.3.2  Suplementácia vitamínom D        192
16.4  Bisfosfonáty        196
16.4.1  Farmakológia, farmakokinetika a mechanizmus účinku        197
16.4.2  Účinnosť bisfosfonátov        198
16.4.3  Jednotlivé preparáty bisfosfonátov        198
16.4.4  Vedľajšie účinky bisfosfonátov        200
16.4.5  Dlhodobobá liečba bisfosfonátmi         201
16.5  Denosumab        203
16.5.1  Farmakológia, farmakokinetika, mechanizmus účinku        203
16.5.2  Klinické štúdie s denosumabom        203
16.5.3  Nežiaduce účinky denosumabu        205
16.6  Hormonálna substitučná liečba (HSL)         205
16.6.1  Farmakológia, farmakokinetika, mechanizmus účinku        205
16.6.2  Klinické štúdie a nežiaduce účinky        206
16.6.3  Indikácie, kontraindikácie a monitorovanie HSL        206
16.6.4  Prírodné fytoestrogény         207
16.7  Selektívne modulátory estrogénových receptorov        207
16.7.1  Farmakológia, farmakokinetika a mechanizmus účinku        207
16.7.2  Klinické štúdie        208
16.7.3  Indikácie a kontraindikácie liečby, nežiaduce účinky SERM        208
16.8  Androgény         209
16.9  Kalcitonín        209
16.9.1  Farmakológia, mechanizmus účinku        209
16.9.2  Klinické štúdie        209
16.9.3  Nežiaduce účinky        210
16.10  Stroncium ranelát        210
16.10.1  Farmakológia, farmakokinetika a mechanizmus účinku        210
16.10.2  Výsledky klinických štúdií        211
16.10.3  Nežiaduce účinky lieku        211
16.11  Teriparatid a parathormón        211
16.11.1  Farmakológia, farmakokinetika a mechanizmus účinku        211
16.11.2  Klinické sledovania a štúdie        213
16.11.3  Kombinovaná a následná liečba        214
16.11.4  Nežiaduce účinky liečby        214
16.11.5  Terapeutické indikácie        214
16.12  Iná liečba osteoporózy        215
16.12.1  Tiazidové diuretiká         215
16.12.2  Hip protektory        215
16.12.3  Chirurgická liečba vertebrálnych fraktúr        215
16.13  Kombinovaná liečba osteoporózy        216
16.14  Vplyv antiporotickej liečby na hojenie fraktúr        216
16.15  Adherencia k liečbe        217
16.16  Hodnotenie efektivity liečby         218
16.16.1  Hodnotenie efektivity liečby na základe zmien markerov kostného obratu         220
16.16.2  Hodnotenie efektivity liečby na základe zmeny kostnej denzity        221
16.16.3  Hodnotenie efektivity liečby na základe vzniku novej fraktúry         221
16.17  Liečba osteoporózy u detí        222
16.18  Budúcnosť v liečbe osteoporózy        223

17  Prílohy        227

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre diagnostiku a liečbu osteoporózy        229
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre diagnostiku a liečbu glukokortikoidmi indukovanej osteoporózy        235
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o diagnostike a liečbe pacienta po osteoporotických zlomeninách        237
Návrh odborného usmernenia pre diagnostiku a liečbu osteoporózy indukovanej protinádorovou hormónovou
liečbou – karcinóm prostaty na antiandrogénovej liečbe a karcinóm prsníka liečený inhibítormi aromatázy        239

Zoznam obrázkov        241

Zoznam tabuliek        243

Register        245

Dodatočné parametre

Kategória: KNIHY
Hmotnosť: 1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

5
2x
4
0x
3
0x
2
0x
1
1x
Nevypĺňajte toto pole:
Nevypĺňajte toto pole:
Avatar autora Inohevijuvoy 24.06.2019 08:57
d3d3LnNob3BoZXJiYS5zaw## ijeulatf-a.anchor.com [URL=http://mewkid.net/generic-cialis/#ijeulatf-u]ijeulatf-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/generic-cialis/#ijeulatf-t http://mewkid.net/generic-cialis/#ijeulatf-t http://mewkid.net/generic-cialis/#ijeulatf-t http://mewkid.net/generic-cialis/#ijeulatf-t http://mewkid.net/generic-cialis/#ijeulatf-t http://mewkid.net/generic-cialis/#ijeulatf-t http://mewkid.net/generic-cialis/#ijeulatf-t http://mewkid.net/generic-cialis/#ijeulatf-t udeotyoc
Odpovedať
Avatar autora Uedewg 24.06.2019 08:57
d3d3LnNob3BoZXJiYS5zaw## odumali-a.anchor.com [URL=http://mewkid.net/generic-cialis/#odumali-u]odumali-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/generic-cialis/#odumali-t http://mewkid.net/generic-cialis/#odumali-t http://mewkid.net/generic-cialis/#odumali-t http://mewkid.net/generic-cialis/#odumali-t http://mewkid.net/generic-cialis/#odumali-t http://mewkid.net/generic-cialis/#odumali-t http://mewkid.net/generic-cialis/#odumali-t http://mewkid.net/generic-cialis/#odumali-t icuyibuey
Odpovedať
Avatar autora Ijeeceq 24.06.2019 08:57
d3d3LnNob3BoZXJiYS5zaw## ilixol-a.anchor.com [URL=http://mewkid.net/generic-cialis/#ilixol-u]ilixol-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/generic-cialis/#ilixol-t http://mewkid.net/generic-cialis/#ilixol-t http://mewkid.net/generic-cialis/#ilixol-t http://mewkid.net/generic-cialis/#ilixol-t http://mewkid.net/generic-cialis/#ilixol-t http://mewkid.net/generic-cialis/#ilixol-t http://mewkid.net/generic-cialis/#ilixol-t http://mewkid.net/generic-cialis/#ilixol-t gqazute
Odpovedať