Právo a zdravotníctvo II

Kód: PR102
25 € 22,73 € bez DPH
Skladom
Môžeme doručiť do:
18.07.2024
Položka bola vypredaná…
Znalosť základných princípov mamažmentu a právnych noriem v každodennej praxi sa stáva neodmysliteľnou súčasťou prístupu zdravotníka k spolupracujúcim inštitúciám, ku kolegom a v neposlednom rade aj k pacientom. Vedomosti zdravotného pracovníka by nemali byť ohraničené iba na obor, v ktorom vykonáva svoju odbornú činnosť.Publikácia je určená pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Druhé prepracované a doplnené vydanie.

Detailné informácie

Individuálny prístup
Individuálny prístup
ku každému zákazníkovi
Kamenná predajňa
Kamenná predajňa
Overene a kvalitné produkty
Overene a kvalitné produkty
Rýchle dodanie
Rýchle dodanie

Podrobný popis

 

  • Autor:  K. Tóth a kolektív
  • Počet strán: 432
  • Rok vydania: 2013
  • ISBN: 978-80-89631-08-7

 

 

PREDSLOV  9
PREDHOVOR    11


1  ÚVOD    13


2  ZÁKLADY PRÁVA PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV    15
 
2.1  PODSTATA A ZNAKY ŠTÁTU     15
2.2  TEÓRIE O VZNIKU ŠTÁTU    15
2.3  ZNAKY ŠTÁTU    17
2.4  ÚSTAVA    20
2.4.1  Znaky ústavy    21
2.4.2  Funkcie ústavy    22
2.4.3  Delenie ústav    22
2.5  ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA A SLOBODY    24
2.6  ŠTÁTNE ZRIADENIE    26
2.7  DEMOKRACIA – ZÁKLAD PRÁVNEHO ŠTÁTU    28
2.8  ŠTÁTNY REŽIM    29
2.9  PRÁVNY ŠTÁT    30
2.9.1  Vznik právneho štátu    30
2.9.2  Pojem právny štát    31
2.9.3  Koncepcie právneho štátu    31
2.9.4  Princípy právneho štátu    32
2.9.5  Právny štát a ústava Slovenskej republiky    35
2.10  ŠTÁTNA MOC A TEÓRIA DEĽBY MOCI    35
2.11  SYSTÉM ŠTÁTNYCH ORGÁNOV A ORGANIZÁCIÍ    36
2.11.1  Charakteristika základných pojmov    36
2.11.2  Klasifikácia štátnych orgánov    37
2.12  PRÁVO A INÉ SYSTÉMY V SPOLOČNOSTI    42
2.12.1  Pojem právo    43
2.12.2  Objektívne a subjektívne právo    43
2.12.3  Iné systémy v spoločnosti    44
2.12.4  Výlučnos práva    45
2.13  PRÁVNE VEDOMIE    46
2.14  PRÁVO, SPRAVODLIVOS, MORÁLKA A SLOBODA    47
2.15  PRÁVNE SYSTÉMY    51
2.15.1  Pozitívne právo    51
2.15.2  Typy právnych kultúr    52
2.15.3  Vnútroštátne a medzinárodné právo    53
2.15.4  Právo Európskeho spoločenstva a Európskej únie    54
2.16  PRAMENE PRÁVA    55
2.17  TVORBA  PRÁVA    57
2.18  PRÁVNA NORMA    59
2.19  SYSTÉM  PRÁVA    60
2.19.1  Členenie práva na verejné a súkromné    61
2.19.2  Členenie na právo hmotné a procesné    76
2.20  SUBJEKTY PRÁVA    76
2.21  SÚDNA A INÁ PRÁVNA OCHRANA    79
2.21.1  Orgány ochrany práva    79


3  MEDICÍNSKE PRÁVO    123
3.1  ZDRAVIE     123
3.2  LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD     125
Vybrané články s komentárom    125
3.3  DOHOVOR O ĽUDSKÝCH PRÁVACH A BIOMEDICÍNE    127
3.4  ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ    129
3.4.1  Katalóg zdravotných výkonov    130
3.4.2  Základné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti (Lege artis)    131
3.4.3  Etický rozmer poskytovania zdravotnej starostlivosti    132
3.4.4  Informovaný súhlas    132
3.4.5  Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti    134
3.4.6  Vymedzenie práv a povinností    135
3.4.7  Právny vzah    136
3.4.8  Rozhodovania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti    138
3.4.9  Zdravotná dokumentácia    138
3.4.10  Zápis do zdravotnej dokumentácie    138
3.4.11  Zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie    139
3.4.12  Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie     140
3.4.13  Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie    140
3.4.14  Veda a výskum    142
3.4.15  Biomedicínsky výskum    143
3.4.16  Transplantácie    144
3.4.17  Sterilizácie    146
3.4.18  Postup pri úmrtí    146
3.4.19  Určenie smrti     147
3.4.20  Informačná sústava zdravotníctva    147
3.4.21  Výkon miestnej štátnej správy na úseku zdravotníctva    148
3.4.22  Kompetencie jednotlivých ministerstiev na úseku organizácie, usmerňovania a kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti    148
3.5  ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK a PACIENT (práva a povinnosti)    148
3.5.1  Charta práv pacienta v SR    150
3.5.2  Európska charta práv pacientov    152
3.5.3  Etický kódex zdravotníckeho pracovníka    156


4  PRÁVO VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE    167
4.1  VEREJNÁ SPRÁVA NA ÚSEKU ZDRAVOTNÍCTVA    167
4.1.1  Historicko-právne postavenie verejného zdravotníctva na území Slovenska    167
4.1.2  Verejná správa na úseku zdravotníctva v SR    169
4.2  OCHRANA, PODPORA A ROZVOJ VEREJNÉHO ZDRAVIA    170
4.2.1  Organizácia a výkon verejného zdravotníctva    171
4.2.2  Národné referenčné centrum (NRC)    174
4.2.3  Prevencia ochorení a iných porúch zdravia    175
4.2.4  Odborná spôsobilos    177
4.2.5  Zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky    178
4.2.6  Kozmetické výrobky    182
4.2.7  Požiadavky na radiačnú ochranu    182
4.2.8  Ohrozenie verejného zdravia     183
4.2.9  Povinnosti fyzických a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia     184
4.2.10  Výkon Štátneho zdravotného dozoru     187
4.2.11  Priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva     188
4.2.12  Informačné systémy, informačná bezpečnos a ochrana osobných údajov    194
4.3  SPRÁVNE KONANIE (správny poriadok)    194
4.3.1  Správne konanie    194
4.3.2  Rozhodovacie procesy vo verejnej správe    195
4.3.3  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní    196
4.3.4  Správne súdnictvo    214
4.3.5  Rozhodovacia činnos správneho orgánu na úseku ochrany verejného zdravia    216
4.4  LIEKOVÁ POLITIKA    219
4.4.1  Úvod    219
4.4.2  Lieková politika, ciele a zložky    219
4.4.3  Lieková politika v kontexte aktivít farmaceutického priemyslu    220
4.4.4  Lieková legislatíva    221
4.4.5  Lieková regulácia    222
4.4.6  Ekonomické otázky v liekovej politike    222
4.4.7  Regulácia nákladov na lieky    223
4.4.8  Etika v liekovej politike     228
4.4.9  Reklama a lieky    230
4.4.10  Výskum a vývoj nových liekov    231
4.4.11  Registrácia liekov     232
4.4.12  Farmakoekonomické hodnotenie a typy farmakoekonomických analýz     233
4.4.13  Pacient v kontexte liekovej politiky     235
4.4.14  Patient Empowerment v kontexte Market accessu    236
4.4.15  Patient Empowerment    236
4.4.16  Základná terminológia    237
4.5  PRÁVNA REGULÁCIA UŽÍVANIA ALKOHOLU, TABAKU A DROG    241
4.5.1  História užívania tabaku a regulácia tabaku       241
4.5.2  Právne normy na kontrolu tabaku na Slovensku    249
4.5.3  Právne normy na kontrolu alkoholu v Európskej únii    253
4.5.4  Právne normy na kontrolu alkoholu na Slovensku    255
4.5.5  Právne normy na kontrolu drog    257


5  PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ V ZDRAVOTNÍCTVE    261
5.1  ÚVOD DO PRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI    261
5.2  TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ    262
5.2.1  Úvod do trestnoprávnej zodpovednosti    262
5.2.2  Pojem a druhy trestného činu    263
5.2.3  Páchateľ, spolupáchateľ a účastník trestného činu    264
5.2.4  Okolnosti vylučujúce trestnú zodpovednos a protiprávnos činu    265
5.2.5  Trestnoprávne sankcie    268
5.3  VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINOV V ZDRAVOTNÍCTVE    273
5.3.1  Trestné činy proti životu a zdraviu (§ 144 – 178 TZ)    274
5.3.2  Trestné činy ohrozujúce život alebo zdravie (§ 161 – 178 TZ)     287
5.3.3  Trestné činy všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu (§ 284 – 310 TZ)    303
5.4  OBČIANSKOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ V ZDRAVOTNÍCTVE    321
5.4.1  Subjekty občianskoprávnej zodpovednosti v zdravotníctve    322
5.4.2  Skutkové podstaty občianskoprávnej zodpovednosti za škodu a nemajetkovú ujmu v zdravotníctve     329
5.4.4  Náhrada škody a nemajetkovej ujmy v zdravotníctve    345
5.5  ADMINISTRATÍVNO­PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ    355
5.5.1  Úvod do administratívno­právnej zodpovednosti     355
5.5.2  Správny delikt    357
5.5.3  Delenie správnych deliktov    359
5.5.4  Priestupky    359
5.5.5  Iné správne delikty    366
5.6  PRACOVNO­PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ    375
5.5.1  Úvod do pracovnoprávnej zodpovednosti    376
5.5.2  Zodpovednos zamestnanca za škodu    378
5.5.3  Zodpovednos zamestnávateľa za škodu    382


6  VYBRANÉ KAPITOLY MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA A PRÁVO EURÓPSKEj ÚNIE    387
6.1  MEDZINÁRODNÉ PRÁVO A JEHO CHARAKTERISTIKA     387
6.1.1  Pojem a názov medzinárodného práva    387
6.1.2  Predmet medzinárodného práva    388
6.1.3  Zdroje medzinárodného práva    388
6.2  ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV (OSN)    393
6.2.1  Charakteristika Organizácie Spojených národov     393
6.2.2  Prehľad základných dokumentov OSN    393
6.3  MEDZINÁRODNÉ ODBORNÉ ORGANIZÁCIE V RÁMCI OSN     396
6.4  RADA EURÓPY    397
6.5  EURÓPSKA ÚNIA    401
6.5.1  Vznik Európskej únie    401
6.5.2  Významné dátumy Európskej únie    401
6.5.3  Príčiny vzniku Európskej únie    402
6.5.4  Sociálna charta a Európska únia    402
6.5.5  Spoločný trh Európskej únie    403
6.5.6  Orgány Európskej únie    403
6.5.7  Hranice Európskej únie    404
6.6  PRÁVO EURÓPSKEHO SPOLOČENSTVA (Aacquis communautaire – AC)    410
6.6.1  Komunitárne právo    410
6.6.2  Zásada prednosti komunitárneho práva    411
6.6.3  Priama použiteľnos komunitárneho práva    411
6.6.4  Priamy účinok komunitárneho práva    411
6.6.5  Nepriamy účinok komunitárneho práva    412
6.6.6  Právo Európskej únie    413
6.7  ORGANIZÁCIA PRE BEZPEČNOSŤ A SPOLUPRÁCU V EURÓPE – OBSE    413
6.7.1  Ďalšie kroky po konferencii     414
6.8  MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE     415
6.8.1  NATO    415
6.8.2  OAŠ – Organization of American States    415
6.8.3  OAU – Organization of African Unity    416
6.8.4  Západoeurópska únia – ZEÚ – Western European Union    416
6.8.5  Liga arabských štátov – AL (Arabská liga)    416
6.9  GLOBÁLNY SYSTÉM A EURÓPSKY SYSTÉM OCHRANY ĽUDSKÝCH PRÁV    417
6.9.1  Globálny systém ochrany ľudských práv    417
6.9.2  Európsky systém ochrany ľudských práv    417
6.9.3  Regionálne systémy ochrany ľudských práv    419
6.10  SOCIÁLNA A HOSPODÁRSKA DIMENZIA    419
6.10.1  Európske dohovory o ochrane sociálnych práv    420
6.11  MORSKÉ PRÁVO    421

Dodatočné parametre

Kategória: Právnická literatúra
Hmotnosť: 1 kg
Položka bola vypredaná…

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:
Nevypĺňajte toto pole:
Avatar autora Uvafxetelone 07.06.2019 17:06
d3d3LnNob3BoZXJiYS5zaw## axitosu-a.anchor.com [URL=http://mewkid.net/generic-cialis/#axitosu-u]axitosu-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/generic-cialis/#axitosu-t http://mewkid.net/generic-cialis/#axitosu-t http://mewkid.net/generic-cialis/#axitosu-t http://mewkid.net/generic-cialis/#axitosu-t http://mewkid.net/generic-cialis/#axitosu-t http://mewkid.net/generic-cialis/#axitosu-t http://mewkid.net/generic-cialis/#axitosu-t http://mewkid.net/generic-cialis/#axitosu-t eevxaxawi
Odpovedať
Avatar autora Apuranii 07.06.2019 17:06
d3d3LnNob3BoZXJiYS5zaw## icosofad-a.anchor.com [URL=http://mewkid.net/generic-cialis/#icosofad-u]icosofad-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/generic-cialis/#icosofad-t http://mewkid.net/generic-cialis/#icosofad-t http://mewkid.net/generic-cialis/#icosofad-t http://mewkid.net/generic-cialis/#icosofad-t http://mewkid.net/generic-cialis/#icosofad-t http://mewkid.net/generic-cialis/#icosofad-t http://mewkid.net/generic-cialis/#icosofad-t http://mewkid.net/generic-cialis/#icosofad-t ozonekes
Odpovedať
Avatar autora Awoyu 07.06.2019 17:05
d3d3LnNob3BoZXJiYS5zaw## ifabqibhe-a.anchor.com [URL=http://mewkid.net/generic-cialis/#ifabqibhe-u]ifabqibhe-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/generic-cialis/#ifabqibhe-t http://mewkid.net/generic-cialis/#ifabqibhe-t http://mewkid.net/generic-cialis/#ifabqibhe-t http://mewkid.net/generic-cialis/#ifabqibhe-t http://mewkid.net/generic-cialis/#ifabqibhe-t http://mewkid.net/generic-cialis/#ifabqibhe-t http://mewkid.net/generic-cialis/#ifabqibhe-t http://mewkid.net/generic-cialis/#ifabqibhe-t ozwjhaqef
Odpovedať
Avatar autora Futevo 07.06.2019 16:07
d3d3LnNob3BoZXJiYS5zaw## uhekal-a.anchor.com [URL=http://mewkid.net/generic-cialis/#uhekal-u]uhekal-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/generic-cialis/#uhekal-t http://mewkid.net/generic-cialis/#uhekal-t http://mewkid.net/generic-cialis/#uhekal-t http://mewkid.net/generic-cialis/#uhekal-t http://mewkid.net/generic-cialis/#uhekal-t http://mewkid.net/generic-cialis/#uhekal-t http://mewkid.net/generic-cialis/#uhekal-t http://mewkid.net/generic-cialis/#uhekal-t kduzoqi
Odpovedať
Avatar autora Ovizetapan 07.06.2019 16:07
d3d3LnNob3BoZXJiYS5zaw## axlefoh-a.anchor.com [URL=http://mewkid.net/generic-cialis/#axlefoh-u]axlefoh-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/generic-cialis/#axlefoh-t http://mewkid.net/generic-cialis/#axlefoh-t http://mewkid.net/generic-cialis/#axlefoh-t http://mewkid.net/generic-cialis/#axlefoh-t http://mewkid.net/generic-cialis/#axlefoh-t http://mewkid.net/generic-cialis/#axlefoh-t http://mewkid.net/generic-cialis/#axlefoh-t http://mewkid.net/generic-cialis/#axlefoh-t anigte
Odpovedať
Avatar autora Eiyovuvosoxuuk 07.06.2019 16:07
d3d3LnNob3BoZXJiYS5zaw## iacwiyiu-a.anchor.com [URL=http://mewkid.net/generic-cialis/#iacwiyiu-u]iacwiyiu-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/generic-cialis/#iacwiyiu-t http://mewkid.net/generic-cialis/#iacwiyiu-t http://mewkid.net/generic-cialis/#iacwiyiu-t http://mewkid.net/generic-cialis/#iacwiyiu-t http://mewkid.net/generic-cialis/#iacwiyiu-t http://mewkid.net/generic-cialis/#iacwiyiu-t http://mewkid.net/generic-cialis/#iacwiyiu-t http://mewkid.net/generic-cialis/#iacwiyiu-t ajeobin
Odpovedať