Voda – základná zložka potravín

V príspevkoch venovaných výžive sme sa podrobne venovali potravinám z hľadiska obsahu a funkcie hlavných živín, minerálnych zložiek, mikroelementov, vitamínov i niektorých nevýživných zložiek. Nezmienili sme sa však o základnej súčasti potravín – o vode.
„Bez vody niet života“ hovorí staré latinské príslovie. Aj keď voda nepatrí medzi živiny, jej prítomnosť v ľudskom organizme má zásadný význam. Je to súčasť výživy, ktorú nemožno ničím nahradiť. Pri priemernej telesnej hmotnosti okolo 70 kíl obsahuje ľudské telo približne 45 kg vody. Približne 60 % ľudského tela teda tvorí voda. Voda vytvára základné prostredie pre život buniek. Zjednodušene možno povedať, že každá naša bunka pláva vo vode a obsahuje vodu. V našom tele máme dve dôležité siete telových kvapalín obsahujúcich vodu – obehovú sústavu a lymfatický systém. Prijímať vodu znamená udržiavať tieto dva systémy čo najčistejšie. Voda vytvára vhodné prostredie pre život buniek, zabezpečuje prívod výživných a iných fyziologicky dôležitých látok a odplavuje z organizmu rozkladné produkty ako nepotrebné a škodlivé látky. Voda v našom tele je aj prostredím, v ktorom prebiehajú životné funkcie. Priamo sa zúčastňuje na mnohých biochemických reakciách. Intenzita životných pochodov závisí od obsahu vody. Pri nedostatku vody v organizme sa objavujú rôzne funkčné poruchy. Pre vyrovnanú bilanciu vody v tele je potrebné, aby príjem vody celkom pokryl straty kvapalín, ktoré vznikajú vylučovaním. Vodu získava naše telo potravou a nápojmi. Určitý podiel vody vzniká aj v metabolických reakciách. Pravidelný príjem tekutín do organizmu je veľmi dôležitou podmienkou života a zachovania zdravia. Už 5% strata telovej kvapaliny vyvolá poruchy životných procesov a 15% strata môže byť smrteľná. Človek môže žiť dlhší čas bez jedla, bez vody umiera smädom už po 4 až 5 dňoch. Odporúčaná spotreba vody pre človeka je pri bežných životných podmienkach 1,5 až 2 litre denne.

Pitná voda je prírodným produktom a obsahuje rozličné rozpustené minerálne látky a plyny v rôznej koncentrácii. Doterajšie snahy definovať kvalitu vody z hľadiska vyžadovaných zložiek a ich minimálnych koncentrácií neboli úspešné. Preto pre pitnú vodu platí takzvaná negatívna definícia, čo znamená, že je určené, čo nesmie obsahovať. Pitná voda musí zodpovedať týmto hlavným požiadavkám:

  • nesmie obsahovať choroboplodné zárodky a nesmie mať nijaké zdraviu škodlivé účinky,
  • má byť chutná, vzbudzujúca chuť k napitiu, bez farby a zápachu, číra, rozpustené minerálne látky sa majú vyskytovať v prijateľnej koncentrácii,
  • nemá zapríčiňovať koróziu materiálov.

V dôsledku korózie môžu totiž prechádzať do vody niektoré nežiaduce zložky a negatívne ovplyvniť jej kvalitu, prípadne môžu mať zdraviu škodlivé účinky.

Minerálne vody tvoria inú, i keď príbuznú kategóriu. Sú to v podstate podzemné vody, ktoré sa od bežných podzemných pitných vôd odlišujú množstvom a druhom rozpustených pevných látok a plynov. Sú to zriedené roztoky rozličných solí, stopových prvkov a plynov. Minerálne látky sú nevyhnutnou súčasťou našej výživy, získavame ich z rôznych potravín a  môžeme ich samozrejme prijímať aj z minerálnych vôd. Podieľajú sa na stavbe ľudského tela a zúčastňujú sa dôležitých procesov prebiehajúcich v organizme (napr. zrážanie krvi, látková premena, činnosť nervového a svalového ústrojenstva). Z hľadiska chemického zloženia minerálne vody vo väčšine prípadov obsahujú katióny lítia, sodíka, draslíka, vápnika i horčíka. Podľa prevládajúceho aniónu sa delia na vody uhličitanové, hydrouhličitanové, síranové, chloridové, alebo vody s iným aniónom. Minerálne vody obsahujú zvyčajne viac ako 1g rozpustných solí v 1 litri. Podľa obsahu minerálnych látok sa minerálky delia na vody stolové (obsah min. látok do 1g/liter), jednoduché kyselky (1 až 1,5 g/liter), slabo mineralizované zemité vody (1,5 až 5 g/liter), stredne mineralizované (5 až 15 g/liter) a silne mineralizované (viac ako 15 g/liter).

Odborníci na zdravú výživu odporúčajú zdravým jedincom piť minerálne vody, súčasne však upozorňujú, že je potrebné sledovať druh a koncentráciu iónov, nachádzajúcich sa v jednotlivých minerálkach, ktoré je uvedené na etiketách minerálnych vôd. Vhodné je po určitom čase vymeniť jeden druh minerálky za iný, a tak obmieňať príjem minerálov do organizmu.

Ing. B. Krkošková, CSc.