Vybrané kapitoly zdravotníckeho práva pre ošetrovateľstvo

Kód: RE091
15 € 13,64 € bez DPH
Momentálne nedostupné (>2 ks)
V prvej polovici 20. storočia sa v právnickej literatúre začína objavovať nové slovné spojenie "medicínske právo". Spočiatku sa primárne zameralo otázkami zneužitia úradnej moci a zanedbania lekárskej starostlivosti. Postupne sa jeho záber rozšíril. Dodatočné súvislosti, ako potrat, eutanázia, transplantácia orgánov, postupne prenikli do oblasti medicínskeho práva.

Detailné informácie

Individuálny prístup
Individuálny prístup
ku každému zákazníkovi
Kamenná predajňa
Kamenná predajňa
Overene a kvalitné produkty
Overene a kvalitné produkty
Rýchle dodanie
Rýchle dodanie

Podrobný popis

  • autor: K. Tóth, I. Pagáčová
  • počet strán: 152
  • rok vydania:  2014
  • ISBN: 978-80-89631-16-2

 

 1  ÚVOD         7

2  ZÁKLADY PRÁVA PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV         9

2.1 Podstata a znaky Štátu          9
2.2 Teórie o vzniku štátu         9
2.3 Znaky štátu         11
2.4  Ústava         14
2.4.1  Znaky ústavy         15
2.4.2  Funkcie ústavy         16
2.4.3  Delenie ústav         16
2.5  Základné ľudské práva a slobody         18
2.6  Štátne zriadenie          20
2.7  Demokracia – základ právneho štátu         22
2.8  Štátny režim         23
2.9  Právny štát         24


2.9.1  Vznik právneho štátu         24
2.9.2  Pojem právny štát         25
2.9.3  Koncepcie právneho štátu         25
2.9.4  Princípy právneho štátu         26
2.9.5  Právny štát a ústava Slovenskej republiky         29
2.10  Štátna moc a teória deľby moci         29
2.11  Systém štátnych orgánov a organizácií         30
2.11.1  Charakteristika základných pojmov         30
2.11.2  Klasifikácia štátnych orgánov         31
2.12  Právo a iné systémy v spoločnosti         36
2.12.1  Pojem právo         37
2.12.2  Objektívne a subjektívne právo         37
2.12.3  Iné systémy v spoločnosti         38
2.12.4  Výlučnosť práva         39
2.13  Právne vedomie         40
2.14  Právo, spravodlivosť, morálka a sloboda         41
2.15  Právne systémy         45
2.15.1  Pozitívne právo         45
2.15.2  Typy právnych kultúr         46
2.15.3  Vnútroštátne a medzinárodné právo         47
2.15.4  Právo Európskeho spoločenstva a Európskej únie         48
2.16  Pramene práva         49
2.17  Tvorba  práva         51
2.18  Právna norma         53
2.19 Systém  práva         54
2.19.1  Členenie práva na verejné a súkromné         55
2.19.2  Členenie na právo hmotné a procesné         70
2.20  SUBJEKTY PRÁVA         70
2.21  SÚDNA A INÁ PRÁVNA OCHRANA         73
2.21.1  Orgány ochrany práva         73

 

3  MEDICÍNSKE PRÁVO         77

3.1 Zdravie          77
3.2  Listina základných práv a slobôd          79
3.3 Dohovor O ľudských právach A biomedicíne         81
3.4  Zdravotná starostlivosť         83
3.4.1  Katalóg zdravotných výkonov         84
3.4.2  Základné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti         85
3.4.3  Etický rozmer poskytovania zdravotnej starostlivosti         86
3.4.4  Informovaný súhlas         86
3.4.5  Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti         88
3.4.6  Vymedzenie práv a povinností         89
3.4.7  Právny vzťah         90
3.4.8  Rozhodovania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti         92
3.4.9  Zdravotná dokumentácia         92
3.4.10  Zápis do zdravotnej dokumentácie         92
3.4.11  Zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie         93
3.4.12  Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie          94
3.4.13  Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie         94
3.4.14  Veda a výskum         96
3.4.15  Biomedicínsky výskum         97
3.4.16  Transplantácie         98
3.4.17  Sterilizácie         100
3.4.18  Postup pri úmrtí         100
3.4.19  Určenie smrti          101
3.4.20  Informačná sústava zdravotníctva         101
3.4.21  Výkon miestnej štátnej správy na úseku zdravotníctva         102
3.4.22  Kompetencie jednotlivých ministerstiev na úseku organizácie, usmerňovania a kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti         102
3.5 Zdravotnícky pracovník a pacient (práva a povinnosti)         102
3.5.1  Charta práv pacienta v SR         104
3.5.2  Európska charta práv pacientov         106
3.5.3  Etický kódex zdravotníckeho pracovníka         110

4  PRÁVO VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE         121

4.1 Verejná správa na úseku zdravotníctva         121
4.1.1  Historicko-právne postavenie verejného zdravotníctva na území Slovenska         121
4.1.2  Verejná správa na úseku zdravotníctva v SR         123
4.2  Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia         124
4.2.1  Organizácia a výkon verejného zdravotníctva         125
4.2.2  Národné referenčné centrum (NRC)         128
4.2.3  Prevencia ochorení a iných porúch zdravia         129
4.2.4  Odborná spôsobilosť         131
4.2.5  Zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky         132
4.2.6  Kozmetické výrobky         136
4.2.7  Požiadavky na radiačnú ochranu         136
4.2.8  Ohrozenie verejného zdravia          137
4.2.9  Povinnosti fyzických a práv- nických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia          138
4.2.10  Výkon Štátneho zdravotného dozoru          141
4.2.11  Priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva          142
4.2.12  Informačné systémy, informačná bezpečnosť a ochrana osobných údajov         148
4.2.13  Hlásenie prenosných ochorení podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov          148

LITERATÚRA          150

Dodatočné parametre

Kategória: KNIHY
Hmotnosť: 1 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: