Dejiny filozofie 20.storočia - II.diel

 
 
Už v úvode k I. dielu týchto dejín filozofie sme naznačili, že v dôsledku sklamania vyvolaného moderným materializmom v polovici 19. storočia, veľký vzostup civilizácie, ako aj veľký pokrok prírodovedy a technických vymožeností neviedol v priebehu 20. storočia k nejakému trvalému zlepšeniu sociálnych pomerov, i keď v určitých štádiách rozvoja ľudská spoločnosť v niektorých častiach sveta dosiahla vysokú životnú úroveň, ale všeobecne došlo k jej zhoršeniu. V plnej miere sa prejavila dravosť určitej ľudskej rasy a hospodársky dravej elity, čo si vyžiadalo milióny ľudských životov v dvoch svetových vojnách. Tu zohrala svoju negatívnu úlohu aj filozofia, ku ktorej sa utiekal tak komunistický režim v Rusku, ako aj nacistické režimy v Nemecku, Španielsku a v Taliansku. Ľudstvo rýchle rozpoznalo prázdnotu materializmu a pozitivizmu.
Dostupnosť Skladom (48 ks)
Bežná cena €15
Ušetríte €5 (–33 %)
Cena €9,09 bez DPH
€10    
Kód tovaru KI029
Značka Herba
Kategória KNIHY
 

Predslov

 Rozvoj ľudského myslenia v dobe kybernetizácie, digitalizácie a elektronizácie všetkého možného diania v ľudskej spoločnosti si vyžaduje neustále hlbšie poznávanie prostriedkov a spôsobov získavania,  prenosu a spracovania  informácie  o podstate všetkých dejov a predmetov potrebných v živote človeka, ako aj o samotnom živote. Získané kybernetické  poznatky o živej prírode si vyžadujú uviesť ich do jazyka prevediteľného do matematickej formy, t.j. do digitálnej formy, aby informácia mohla byť dopravená na miesto spracovania ako produkt používaný človekom. Uvedením moderných elektronických prostriedkov do života dnes človek získava pomerne rýchle poznanie o dejoch, ktoré prebiehajú v živom organizme človeka, zvieraťa a rastliny, ale aj vo vesmíre – ide o využívanie obrazu cestou televízie, alebo elektronického záznamu v lekárskej praxi ako je činnosť srdca, mozgu, svalov, skladba krvného obraz a dnes rozhodujúcu úlohu tento proces hráva aj v riadiacich systémoch či vo výrobe, alebo riadení a spravovaní ľudskej spoločnosti a podobne.

Tieto požiadavky súčasnosti si vyžadujú zdokonalenie procesu poznávania, a to  si vyžaduje lepšie poznanie filozofie jazyka o ktoré sa už pokúsili niektorí filozofi v 20. storočí. Predstavujeme ich ako aj poznatky nimi získané v tejto časti knihy. Je isté, že nejde o rozprávkové, alebo historické rozprávanie, ale o tvrdé logické postupy pri získavaní poznatkov o študovanom objekte (predmete), preto prosíme cteného čitateľa o trpezlivosť, ak sa chce viac dozvedieť. Práve v tomto sa stretáva prírodoveda s filozofiou, ktorej úlohou je predstaviť potrebu tejto cesty poznávania, ktorá sa bežne uplatňuje v experimentálnom výskume, že sa namerané hodnoty uvedú v číselnej forme do súvisu, najme pokiaľ ide o zmenu v čase, alebo v závislosti na niektorej prírodnej sile, ktorá hrá dôležitú úlohu v živote človeka a v živej prírode vôbec. Toto je zároveň cesta ako využiť modernú digitálnu techniku v tomto procese. Myslím si, že dnes túto skutočnosť nie je potrebné vysvetľovať, skôr ide o pochopenie potreby účasti filozofie v interpretácii získaných poznatkov. Ide o stanovenie noriem posúdenia falošnosti, alebo pravdivosti a reálnosti interpretácie poznatkov, či ide o dobrú hypotézu, teóriu alebo reálnu interpretáciu skutočnosti. Nejde priamo o konečné interpretovanie, ale o účinné zapojenie sa do diskusie v tomto procese poznávania. Ide predovšetkým o vybudovanie cesty k poznaiu schopností jazyka pre naplnenie uvedených cieľov. Túto úlohu nemôže splniť ani ten najlepšie logik-matematik pri dnešnej mixaži používania jazykov. Tu úloha jazykovedca-filzofa je nazastupiteľná. S týmto sa čitateľ stretne na stránkach tejto knihy. To čo by som chcel ešte povedať, krátko vyjadril nemecký matematik a filozof Gottlob Frege slovami: „Každý dobrý matematik skončí ako dobrý filozof a každý dobrý filozof skončí ako dobrý matematik!“ Výrok naoko tvrdý, ale v dnešnej dobe vonkoncom pravdivý. Preto je nanajvyš nutné venovať náležité úsilie pre pochopenie podstaty a funkcie jazyka, ako nielen vyjadrujúceho naše cítenie a myslenie a jeho sprostredkovanie cielenej osobe, alebo inému objektu. Práve informácie prenášané jazykom, ako aj transformácia týchto informácií do formy digitálnej a elektronickej si vyžadujú rozumové posúdenie a určenie ich hodnoty a kvality práve jazykovým odborníkom.

 

Predslov                                                                                    3

Úvod                                                                                            11

Pragmatizmus                                                                      14

Klasický pragmatizmus                                                                                        15

Pragmatizmus po jazykovom zvrate                                                                17

Pragmatizmus ako anti-reprezentacionizmus                                                19

Pragmatizmus a humanitný sebaimidž                                                            21

Charles Sanders Peirce                                                                                 24

Život a vedecká činnosť                                                                      24

Výsledky práce                                                                                      27

Informácia a fixácia významu                                                          28

Pragmatizmus                                                                                        30

Indukcia a metóda vedy                                                                     32

Abdukcia a kritická spoločná citlivosť                                             33

Architektúra a sebakontrola                                                               35

Kategórie, fenomenológia a normatívna veda                               37

Znaky a interpretácie                                                                           39

Realizmus                                                                                               41

Vedecká metafyzika a evolučná kozmológia                                43

William JAMES                                                                                           44

Život a vedecká tvorba                                                                       45

Psychológia                                                                                            47

Morálna filozofia                                                                                  48

Náboženstvo                                                                                          50

Pragmatizmus                                                                                        52

Radikálny empirizmus                                                                         54

John Dewey                                                                                               56

Životopis a vedecká činnosť                                                              57

Filozofická antropológia                                                                     59

Metafyzika                                                                                            61

Teória skúmania                                                                                   63

Morálna filozofia: tvorba dobra                                                        65

Morálna filozofia: demokratický spôsob života                            67

Ferdinand Canning Scott Schiller                                                     69

Život a dielo                                                                                           69

Filozofia                                                                                                  71

Opozícia proti naturalizmu a metafyzike                                        73

Humanistická alternatíva  metafyziky a naturalizmu                  75

Vôľa veriť                                                                                               76

Opozícia proti logike                                                                            79

Humanistická teória mienenia a pravdy                                          81

Kritický realizmus                                                         83

Nicolai Hartmann                                                                                 84

Životopis, vedecká a publikačná činnosť                                        85

Stará a nová ontológia                                                                        86

Stavba reálneho sveta                                                                         87

Človek, determinácia a sloboda                                                        89

George Santayana                                                                                90

Život a práca                                                                                         91

Santayanov realizmus                                                                         92

Hodnoty a špiritualita                                                                          94

Svätopluk Štúr                                                                                         95

Životopis                                                                                                 96

Vedecká činnosť                                                                                   96

Fenomenológia                                                                 101

Edmund Husserl                                                                                  107

Životopis                                                                                              108

Vedecká činnosť a jej hodnotenie                                                  109

Maurice Merleau–PontY                                                                112

Životopis                                                                                              112

Vedecká práca                                                                                    113

Myseľ a telo – Prvenstvo vnímania                                                114

Fenomenológia vnímania                                                                 117

Vedomie a sloboda                                                                            120

Jazyk                                                                                                     121

Umenie                                                                                                 122

Veda                                                                                                      123

Súčasný stav antikognitivistickej kognitívnej vedy                    123

Feministická filozofia                                                                        124

Ján Bodnár                                                                                            125

Životopis                                                                                              125

Vedecká činnosť                                                                                 125

Filozofia  existencie                                                    127

Historický rozvoj                                                                                                 128

Humánna podmienka                                                                                          130

Existencializmus                                                                                                  133

Sloboda a zodpovednosť                                                                                    135

Každodenná existencia, strach a previnenie                                                 138

Autenticita                                                                                                              140

Kritika a predstavy                                                                                             143

Gabriel (Honoré) Marcel                                                                    145

Životopis                                                                                              145

Problémy filozofie existencie Poľa Marcela                                  147

Narušený svet a funkčná osoba                                                      147

Ontologická náročnosť                                                                      148

Transcendencia                                                                                   149

Byť a mať                                                                                            149

Problém a mystérium                                                                         150

Primárne a sekundárne reflexie                                                       152

Duch abstrakcie                                                                                  153

Disponibilita a  indisponibilita                                                          154

Reciprocita                                                                                           156

Skúsenosť, presvedčenie, viera                                                        157

Kreatívna vernosť                                                                              158

Nádej                                                                                                    161

Marcel v dialógu                                                                                 162

Marcelova tvorba                                                                               163

Karl Jaspers                                                                                            163

Životopis                                                                                              164

Jaspersovo myslenie                                                                          166

Existencializmus                                                                                 168

Ja a existencia                                                                                     168

Skoršia tvorba                                                                                     169

Filozofia a náboženstvo                                                                    174

Politika humanizmu                                                                           179

 

Martin Buber                                                                                          182

Životopis                                                                                              182

Sionistické názory                                                                              184

Ranné filozofické vplyvy                                                                 185

Sociálna filozofia                                                                               187

Dialóg a existencia                                                                             187

Vzťah Ja-Ono                                                                                      189

Chasidizmus a mystika                                                                     190

Židovsko-kresťanský vplyv na duchovnú víziu                          190

Smrť veľkého mysliteľa                                                                    191

Jean-Paul Sartre                                                                                  192

Životopis a práca                                                                                193

Neskoršie roky Sartra a jeho smrť                                                   196

Autenticita a individualita                                                                197

Sartre a literatúra                                                                                197

Martin Heidegger                                                                               200

Životopis                                                                                              200

Heideggerova vedecká práca                                                           203

Filozofia                                                                                               203

Vplyvy na filozofiu Heideggera                                                       206

Heidegger a židovskí spolupracovníci                                            209

Vplyv a prijatie vo Francúzsku                                                        213

Kritika                                                                                                   216

Súčasné európske prijatie                                                                 218

Problematika  jazyka a  jej  prekračovanie             221

Friedrich Ludwig Gottlob Frege                                                          226

Životopis a vedecká práca                                                               226

Frege filozof                                                                                         228

Ludwig Josef Johann Wittgenstein                                               229

Životopis                                                                                              230

Prácaa metóda písania                                                                    232

Teóriavýznamu                                                                                 232

Negácia a tautológia                                                                          234

Jednoduchosť                                                                                      235

Myslenie, osoba a hodnota                                                              237

Povedané a ukázané                                                                         238

Prechod                                                                                                 238

Rozbor obrazu Tractatus                                                                  239

Pravidlo sledovania                                                                            241

Neskorší obraz významu                                                                  243

Filozofia mysle                                                                                    245

Filozofia matematiky                                                                        246

Etika, estetika a filozofia náboženstva                                          247

Epistemológia                                                                                      248

Wittgensteinova koncepcia filozofie                                              249

Novopozitivizmus                                                            251

Nová logika                                                                                                           253

Bertrand Arthur William Russell                                                      258

Životopis                                                                                              259

Vedecká a politická kariéra                                                              262

Názory na filozofiu a na spoločnosť                                              265

George Edward Moore                                                                         266

Životopis                                                                                              267

Vedecká činnosť                                                                                 268

Metafyzika a epistemológia                                                             269

Etika                                                                                                      273

Filozofická metodológia                                                                   275

Imre Pauer                                                                                              278

Životopis                                                                                              278

Vedecká činnosť                                                                                 278

Viedenský kruh                                                                281

Rudolf Carnap                                                                                       282

Života vedeckáčinnosť                                                                   283

Teória štruktúry vedeckých teórií                                                   285

Analýza a syntéza                                                                              287

Význam a overiteľnosť                                                                     288

Pravdepodobnosť a induktívna logika                                          289

Modálna logika a filozofia jazyka                                                 290

Filozofia fyziky                                                                                   291

Analytická filozofia                                                                           293

Karl Raimund Popper                                                                           297

Životopis                                                                                              298

Pozadie jeho myslenia                                                                       300

Problém vymedzenia                                                                         301

Rast ľudského poznania                                                                   303

Pravdepodobnosť, poznanie a pravdepodobnosť                       306

Sociálne a politické myslenie – kritika historizmu
a holizmu                                                                                             309

Vedecké poznanie, dejiny a predpoveď                                         310

Nemeniteľné zákony a náhoda smeru vývoja                             312

Kritika hodnotenia                                                                             316

Igor Hrušovský                                                                                   319

Životopis                                                                                              320

Vedecká činnosť                                                                                 320

Vojtech Filkorn                                                                                    322

Životopis                                                                                              322

Vedecká činnosť                                                                                 323

Nikolaj Losskij                                                                                       324

Životopis                                                                                              324

Vedecká činnosť                                                                                 325

Jozef Dieška                                                                                           326

Životopis                                                                                              327

<span style="font-

Hmotnosť 0.2 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať hodnotenie
Nevypĺňajte toto pole: